:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

สำนักปลัด
นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรปภา พลอยแดง
นักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตร
นางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวขวัญจิรา หลานหล้า
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำ
นายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไป
นายทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไป
นาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไป
นาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
คนงานทั่วไป
นายนิรันดร์ ปันหนัก
คนงานทั่วไป
นายวิรุฬห์ ศักดิ์ลอ
คนงานทั่วไป
นางมิถุนา กลอบคำ
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นายวีระพล สง่าศรี
คนงานทั่วไป
นายอภินันท์ แก้วเมืองมา
คนงานทั่วไป
นายอภิรักษ์ แก้วเมืองมา
คนงานทั่วไป
นายสวัสด์ โพธิแปง
คนงานทั่วไป
นายหม่อ แซ่ลี
คนงานทั่วไป
นายเสกข์ ศรีวิริยะตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางบุญศรี ไฮคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจุฑามาศ ก่ำมูลเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววราลักษณ์ บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ