องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.162.15.31
ออนไลน์ :  16 คน
เข้าชมวันนี้ :  107 คน
ทั้งหมด :  304,198 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....  อ่าน 33 คน
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558  อ่าน 244 คน
 การป้องกันโรคเอดส์  อ่าน 82 คน
 หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  อ่าน 138 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ  อ่าน 63 คน
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  อ่าน 90 คน
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ  อ่าน 71 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ  อ่าน 66 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ  อ่าน 62 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ  อ่าน 60 คน
 คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน  อ่าน 68 คน
 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย  อ่าน 52 คน
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  อ่าน 53 คน
 คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง  อ่าน 69 คน
 คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง  อ่าน 57 คน
 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  อ่าน 47 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.21  อ่าน 63 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  อ่าน 33 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.21  อ่าน 67 คน
 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.39  อ่าน 54 คน
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  อ่าน 71 คน
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  อ่าน 56 คน
 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ่าน 65 คน
 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ  อ่าน 102 คน
 สรุปการอบรมทิศทางการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3  อ่าน 86 คน
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อ่าน 85 คน
 แนวทางการลงโทษทางวินัย  อ่าน 94 คน
 แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการ  อ่าน 668 คน
 คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ  อ่าน 74 คน
 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  อ่าน 77 คน
หน้า : 1 | 2

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
78
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
1,227
เดือนที่แล้ว
3,208
ปีนี้
6,230
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.162.15.31
Server Time is : 2018-09-19
03:59:21pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th