องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  34.229.140.153
ออนไลน์ :  24 คน
เข้าชมวันนี้ :  163 คน
ทั้งหมด :  313,364 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับฯ พ.ศ.2561  อ่าน 16 คน
 ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....  อ่าน 60 คน
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558  อ่าน 362 คน
 การป้องกันโรคเอดส์  อ่าน 98 คน
 หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  อ่าน 155 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ  อ่าน 76 คน
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  อ่าน 109 คน
 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ  อ่าน 85 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ  อ่าน 81 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ  อ่าน 78 คน
 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ  อ่าน 75 คน
 คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน  อ่าน 85 คน
 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย  อ่าน 65 คน
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  อ่าน 64 คน
 คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง  อ่าน 87 คน
 คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง  อ่าน 70 คน
 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  อ่าน 63 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.21  อ่าน 81 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  อ่าน 49 คน
 คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.21  อ่าน 80 คน
 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.39  อ่าน 74 คน
 คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  อ่าน 89 คน
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  อ่าน 67 คน
 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อ่าน 77 คน
 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ  อ่าน 130 คน
 สรุปการอบรมทิศทางการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3  อ่าน 104 คน
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  อ่าน 100 คน
 แนวทางการลงโทษทางวินัย  อ่าน 112 คน
 แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการ  อ่าน 772 คน
 คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ  อ่าน 89 คน
หน้า : 1 | 2

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
74
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
1,382
เดือนที่แล้ว
3,608
ปีนี้
14,840
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 34.229.140.153
Server Time is : 2018-12-18
05:51:09pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th