องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับฯ พ.ศ.2561   อ่าน 43 คน
  ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....   อ่าน 87 คน
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558   อ่าน 469 คน
  การป้องกันโรคเอดส์   อ่าน 121 คน
  หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)   อ่าน 183 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ   อ่าน 84 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ   อ่าน 126 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ   อ่าน 110 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 106 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 98 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   อ่าน 97 คน
  คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน   อ่าน 109 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย   อ่าน 83 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   อ่าน 82 คน
  คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง   อ่าน 107 คน
  คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง   อ่าน 94 คน
  คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   อ่าน 81 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.21   อ่าน 104 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   อ่าน 67 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.21   อ่าน 93 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.39   อ่าน 97 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อ่าน 110 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 76 คน
  คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   อ่าน 90 คน
  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ   อ่าน 171 คน
  สรุปการอบรมทิศทางการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3   อ่าน 117 คน
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   อ่าน 109 คน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย   อ่าน 124 คน
  แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการ   อ่าน 850 คน
  คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ   อ่าน 108 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.