องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
  ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....   อ่าน 33 คน
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558   อ่าน 244 คน
  การป้องกันโรคเอดส์   อ่าน 82 คน
  หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)   อ่าน 138 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ   อ่าน 63 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ   อ่าน 90 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ   อ่าน 71 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 66 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 62 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   อ่าน 60 คน
  คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน   อ่าน 68 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย   อ่าน 52 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   อ่าน 53 คน
  คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง   อ่าน 69 คน
  คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง   อ่าน 57 คน
  คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   อ่าน 47 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.21   อ่าน 63 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   อ่าน 33 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.21   อ่าน 67 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.39   อ่าน 54 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อ่าน 71 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 56 คน
  คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   อ่าน 65 คน
  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ   อ่าน 102 คน
  สรุปการอบรมทิศทางการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3   อ่าน 86 คน
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   อ่าน 85 คน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย   อ่าน 94 คน
  แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการ   อ่าน 668 คน
  คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ   อ่าน 74 คน
  คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ   อ่าน 77 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
79
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
1,227
เดือนที่แล้ว
3,208
ปีนี้
6,230
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.162.15.31
Server Time is : 2018-09-19
04:12:25pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th