องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับฯ พ.ศ.2561   อ่าน 26 คน
  ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....   อ่าน 65 คน
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558   อ่าน 404 คน
  การป้องกันโรคเอดส์   อ่าน 102 คน
  หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)   อ่าน 162 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ   อ่าน 79 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ   อ่าน 114 คน
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ   อ่าน 93 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 87 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ   อ่าน 82 คน
  คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   อ่าน 82 คน
  คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน   อ่าน 91 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย   อ่าน 71 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   อ่าน 69 คน
  คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง   อ่าน 90 คน
  คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง   อ่าน 76 คน
  คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   อ่าน 66 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.21   อ่าน 87 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   อ่าน 53 คน
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.21   อ่าน 84 คน
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.39   อ่าน 81 คน
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อ่าน 94 คน
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 70 คน
  คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   อ่าน 80 คน
  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ   อ่าน 143 คน
  สรุปการอบรมทิศทางการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3   อ่าน 106 คน
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   อ่าน 101 คน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย   อ่าน 116 คน
  แผ่นพับประมวลจริยธรรมข้าราชการ   อ่าน 798 คน
  คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ   อ่าน 93 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.