องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
  เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3   อ่าน 44 คน
  เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1   อ่าน 29 คน
  ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   อ่าน 35 คน
  ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 37 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2   อ่าน 54 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1   อ่าน 46 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7   อ่าน 46 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7   อ่าน 38 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3   อ่าน 48 คน
  ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 46 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 65 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 48 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. ม.8   อ่าน 47 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างผิวถนน ม.7 ซอย 6   อ่าน 44 คน
  ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   อ่าน 51 คน
  ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 102 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 โครงการ   อ่าน 104 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ   อ่าน 85 คน
หน้า : 1
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th