องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
  แบบเปลี่ยนการใช้อาคาร ข.3   อ่าน 11 คน
  แบบรับรองอาคาร อ.6   อ่าน 9 คน
  งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 16 คน
  แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป   อ่าน 66 คน
  แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล   อ่าน 76 คน
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   อ่าน 226 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 120 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 116 คน
  หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   อ่าน 120 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อ่าน 161 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   อ่าน 95 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)   อ่าน 193 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560   อ่าน 103 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)   อ่าน 91 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560   อ่าน 81 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายเข้า)   อ่าน 480 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายออก)   อ่าน 220 คน
  รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 118 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   อ่าน 119 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง   อ่าน 140 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   อ่าน 125 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   อ่าน 140 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   อ่าน 279 คน
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557   อ่าน 215 คน
  งบไตรมาสที่ 2   อ่าน 411 คน
  งบไตรมาส ที่ 1   อ่าน 423 คน
  งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557   อ่าน 405 คน
  งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557   อ่าน 426 คน
  งบทดลองเดือน เมษายน 2557   อ่าน 378 คน
  งบทดลองเดือน มีนาคม 2557   อ่าน 469 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

วันนี้
10
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
883
ปีนี้
1,354
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.166.228.35
Server Time is : 2018-07-17
05:21:48am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th