องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 43 คน
  งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 106 คน
  แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป   อ่าน 190 คน
  แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล   อ่าน 185 คน
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   อ่าน 412 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 228 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 202 คน
  หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   อ่าน 211 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อ่าน 276 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   อ่าน 145 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)   อ่าน 369 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560   อ่าน 163 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)   อ่าน 143 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560   อ่าน 131 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายเข้า)   อ่าน 1,131 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายออก)   อ่าน 794 คน
  รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 188 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   อ่าน 208 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง   อ่าน 215 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   อ่าน 179 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   อ่าน 225 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   อ่าน 363 คน
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557   อ่าน 256 คน
  งบไตรมาสที่ 2   อ่าน 462 คน
  งบไตรมาส ที่ 1   อ่าน 467 คน
  งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557   อ่าน 476 คน
  งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557   อ่าน 477 คน
  งบทดลองเดือน เมษายน 2557   อ่าน 427 คน
  งบทดลองเดือน มีนาคม 2557   อ่าน 513 คน
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557   อ่าน 433 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.