องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 27 คน
  แบบเปลี่ยนการใช้อาคาร ข.3   อ่าน 62 คน
  แบบรับรองอาคาร อ.6   อ่าน 63 คน
  งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   อ่าน 78 คน
  แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป   อ่าน 149 คน
  แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล   อ่าน 151 คน
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   อ่าน 365 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 191 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 172 คน
  หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   อ่าน 182 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อ่าน 248 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   อ่าน 127 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)   อ่าน 324 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560   อ่าน 147 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)   อ่าน 129 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560   อ่าน 120 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายเข้า)   อ่าน 1,064 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายออก)   อ่าน 666 คน
  รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 172 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   อ่าน 180 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง   อ่าน 193 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   อ่าน 165 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   อ่าน 203 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   อ่าน 340 คน
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557   อ่าน 243 คน
  งบไตรมาสที่ 2   อ่าน 449 คน
  งบไตรมาส ที่ 1   อ่าน 455 คน
  งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557   อ่าน 460 คน
  งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557   อ่าน 460 คน
  งบทดลองเดือน เมษายน 2557   อ่าน 409 คน
หน้า : 1 | 2


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.