องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
  แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป   อ่าน 17 คน
  แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล   อ่าน 31 คน
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   อ่าน 117 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 80 คน
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   อ่าน 72 คน
  หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   อ่าน 78 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   อ่าน 97 คน
  หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   อ่าน 61 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)   อ่าน 98 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560   อ่าน 61 คน
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)   อ่าน 63 คน
  แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560   อ่าน 62 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายเข้า)   อ่าน 145 คน
  แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ/คนพิการ (ย้ายออก)   อ่าน 92 คน
  รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558   อ่าน 91 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   อ่าน 84 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง   อ่าน 102 คน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   อ่าน 100 คน
  คู่มือสำหรับประชาชน   อ่าน 104 คน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559   อ่าน 241 คน
  รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557   อ่าน 182 คน
  งบไตรมาสที่ 2   อ่าน 372 คน
  งบไตรมาส ที่ 1   อ่าน 402 คน
  งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557   อ่าน 379 คน
  งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557   อ่าน 401 คน
  งบทดลองเดือน เมษายน 2557   อ่าน 350 คน
  งบทดลองเดือน มีนาคม 2557   อ่าน 443 คน
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557   อ่าน 362 คน
  งบทดลองเดือนมกราคม 2557   อ่าน 328 คน
หน้า : 1
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th