องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
  ประกาศราคากลางงานขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9   อ่าน 211 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10   อ่าน 63 คน
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1   อ่าน 70 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอก หมู่ที่ 2   อ่าน 77 คน
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 3   อ่าน 59 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอกเหมืองเป็ด หมู่ที่ 3   อ่าน 69 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5   อ่าน 55 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6   อ่าน 60 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6   อ่าน 66 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดอ่างเก็บสาธารณะ หมุู่ที่ 7   อ่าน 63 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8   อ่าน 111 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง หมู่ที่ 6 ห้วยเนียม   อ่าน 60 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ห้องน้ำผู้พิการ อบต.   อ่าน 59 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล. ม.1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 61 คน
  เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ม.1 บ้าทุ่งศาลา   อ่าน 66 คน
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา   อ่าน 64 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.6 บ้านห้วยเนียม   อ่าน 59 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางห้องน้ำผู้พิการ   อ่าน 65 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางพนังคอนกรีต ม.1   อ่าน 64 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 59 คน
  เปิดเผยคำนวณราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา   อ่าน 139 คน
  ราคากลางประกวดราคา E - bidding   อ่าน 32 คน
  เปิดเผยราคากลางขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 30 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 23 คน
  เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 31 คน
  เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 6 (ข้างอ่างเก็บน้ำ)   อ่าน 31 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 25 คน
  เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1   อ่าน 13 คน
  เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   อ่าน 16 คน
หน้า : 1
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th