องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง (ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:15:48 น. อ่าน 5 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายห้วยแก้ว-เฝ้าไร่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:08:31 น. อ่าน 5 คน
ประกาศตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.1
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 11:16:30 น. อ่าน 9 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.1 บ้านทุ่...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ม.6
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:31:18 น. อ่าน 26 คน
ตามเอกสารประกาศตรวจการจ้าง
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ที่ทำการอบต.ดอนเปา
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 15:00:54 น. อ่าน 14 คน
ตามประกาศ
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส่ ม.1 บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:58:20 น. อ่าน 15 คน
ตามประกาศ
 
 
รับสมัคร คนงานขับรถยนต์
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:49:09 น. อ่าน 56 คน
อบต.ดอนเปา รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานขั...
 
 
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:09:18 น. อ่าน 49 คน
ผังขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบร...
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขยายผิวจราจร ม.8 บ้านริมขาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:43:21 น. อ่าน 35 คน
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 
 
ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี งบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:50:54 น. อ่าน 39 คน
ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี งบประมา...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th