องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิเวศ เที่ยงไชย
ตำแหน่ง :  กำนันตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8999-8885-6
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-7732-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยวัฒน์ ชนะวงค์ษา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8067-1605-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิพนธ์ เจริญวรรณ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8195-1145-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ คำแสน
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8831-7812-1
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประสงค์ ร่มพนาธรรม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-9601-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายคำนวน ปัญแก้ว
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ :  0-9307-1292-9
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิคม กันทาปวง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8103-3985-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอดุลย์ ศรีบุญมา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8436-4102-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพงศ์กร พรหมเนตร
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8718-8495-7
อีเมล :  ไม่ระบุ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.