องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่     
     
          
     
 หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิเวศ เที่ยงไชย
ตำแหน่ง :  กำนันตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8999-8885-6
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-7732-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยวัฒน์ ชนะวงค์ษา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8067-1605-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิพนธ์ เจริญวรรณ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8195-1145-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ คำแสน
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8831-7812-1
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประสงค์ ร่มพนาธรรม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-9601-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายคำนวน ปัญแก้ว
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ :  0-9307-1292-9
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิคม กันทาปวง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8103-3985-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอดุลย์ ศรีบุญมา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8436-4102-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพงศ์กร พรหมเนตร
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8718-8495-7
อีเมล :  ไม่ระบุ
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th