องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่     
     
          
     
 หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายดนัย แสงอรุณ
ตำแหน่ง :  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0892659833
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณรงค์ อินต๊ะผัด
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ :  0885471782
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอรนุช เรือนแก้ว
ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเสกสรร หน่อแก้ว
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ :  0846106772
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
ตำแหน่ง :  นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ :  0856244004
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวชนกนันท์ ทันใจ
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ :  0811118392
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางพรพนา ครองสวาท
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิพัฒน์ เสนคราม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิษณุ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจรัญ บุญตัน
ตำแหน่ง :  พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
ตำแหน่ง :  พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางมินตรา เป๊กศรี
ตำแหน่ง :  จนท.รับ ส่ง เอกสาร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวนฤมล ก๋าละ
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิรัตน์ มาละกะ
ตำแหน่ง :  จ้างเหมาเวรยาม
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณัฐพงษ์ ใจใหม่
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศักดิกร บุตรศรีมา
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
ตำแหน่ง :  จ้างเหมาเก็บสถิติ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวกัญญารัตน์ วิสัยวัฒนา
ตำแหน่ง :  แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th