องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     
 หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางบัวทัน ชัยวงค์
ตำแหน่ง :  ประธานสภา อบต.ดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0871722433
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจรูญ แสนป้อ
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.ดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0844826550
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจักรพันธ์ ใจใหม่
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่1
เบอร์โทรศัพท์ :  0871014561
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิภพ แสนสิทธิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่1
เบอร์โทรศัพท์ :  0871749273
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายยงยุทธ์ วังศรี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  0810201191
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิทยา อุปนันท์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  0821854541
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุเมธ สิทธิมูล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  0835666704
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสังวาลย์ สิทธิมูล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  0896355022
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบุญเลิศ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่5
เบอร์โทรศัพท์ :  0810274582
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงไกร กิตติวีระ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  0871738575
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธนกฤต วงค์เมืองใจ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  0821931878
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพูลทอง สกุลจันทร์งาม
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  0821866021
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางพิมพิลา นันตะแก้ว
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  0861961268
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกษิดิ์เดช ชัยชนะมงคล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  0612757391
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยยะ เหมือนเผ่า
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  0890541012
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปรีดา นามโสภา
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  0898533841
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิวัตร สุยะเรือน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  0806761943
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิทยา มูลลิ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่9
เบอร์โทรศัพท์ :  0861877561
อีเมล :  ไม่ระบุ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
175
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
2,407
ปีนี้
12,112
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.146.195.24
Server Time is : 2018-11-20
06:52:51pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th