องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน
วันที่ 10 มกราคม 2561 งานพัฒนาชุมชม อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน มีกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำบายศรี การทำขนมไทย สมุนไพรไทย การทำเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ฯลฯ โดยมีนักเรียน ประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเปา เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่าป่าฝาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 


การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.