องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
กองช่าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 3 โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก , โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ และ โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่ขาน วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.