องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ่อทิพย์
กองช่าง อบต.ดอนเปา ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ่อทิพย์ ตามโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และฝายน้ำบ่อทิพย์ หมู่ที่ 2
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดรังษีสุทธาราม
 


การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.