องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.96 MB


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.