องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙
ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่ว
กันตามลำดับต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160422113917-001.pdf in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
180
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
2,407
ปีนี้
12,112
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.146.195.24
Server Time is : 2018-11-20
07:27:35pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th