องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ.2559-2561) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา(พ.ศ.2559-2561) ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจะดำเนินการในปีพ.ศ.2559องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160304135920-001.pdf in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.