องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่องการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20150707151913-001.pdf in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.