องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca52/%ca52-20-9999-update.pdf

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๓๕-๔๓)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/35.PDF

 

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๔๔-๕๐)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/44.PDF

 

๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๕๑-๕๕)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/51.PDF

 

๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๕๖-๖๘)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/56.PDF

 

๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๖๙-๗๗)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/69.PDF

 

๖. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, หน้า ๗๘-๙๐)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/130/78.PDF

 

๗. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า ๓๙-๔๑)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/311/T_0039.PDF


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.