องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์

"คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่งเรืองทางวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน"

:):):)

วิสัยทัศน์

 

“สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล

 

:):):)

พันธกิจ

1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

2.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความ คิดเห็นและตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

5.การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

:):):)


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.