องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่     
     
          
     
 หน้าแรก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

  ข้อมูลสภาพทั่วไป

                             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลดอนเปาขึ้นเป็น   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่   16 ธันวาคม 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกกิจจานุเบกษา คือวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 

 

       เนื้อที่

                         องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีพื้นที่  111.378   ตารางกิโลเมตร  หรือ  69,611.25  ไร่

        ภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และบางส่วนเป็นภูเขา  ได้แก่พื้นที่ของหมู่ที่ 6, 7, 9 และ 10   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

              ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลน้ำบ่อหลวง               อำเภอสันป่าตอง

              ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลบ้านกาด                     อำเภอแม่วาง

              ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                ตำบลทุ่งสะโตก                  อำเภอสันป่าตอง

              ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ตำบลบ้านกาด                     อำเภอแม่วาง  

         จำนวนหมู่บ้าน

                ตำบลดอนเปามี  10  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางและเขต อบต.ดอนเปา  ดังนี้ 

              หมู่ที่  บ้านทุ่งศาลา        (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

               หมู่ที่  บ้านเหล่าป่าฝาง (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

หมู่ที่  3  บ้านสันโป่ง        (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล  และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)

หมู่ที่  4  บ้านดอนเปา       (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางเต็มพื้นที่)

                หมู่ที่  บ้านป่าติ้ว            (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล  และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)

                หมู่ที่  บ้านห้วยเนียม    (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

                หมู่ที่  บ้านใหม่สวรรค์ (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

                หมู่ที่  8  บ้านริมขาน         (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

                หมู่ที่  9  บ้านสันปูเลย      (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

               หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว       (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)

  จำนวนประชากร

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคา)

1

บ้านทุ่งศาลา

456

455

911

335

2

บ้านเหล่าป่าฝาง

472

532

1,004

335

3

บ้านสันโป่ง

3

1

4

3

5

บ้านป่าติ้ว

117

111

228

78

6

บ้านห้วยเนียม

396

386

782

324

7

บ้านใหม่สวรรค์

333

308

641

310

8

บ้านริมขาน

346

335

681

201

9

บ้านสันปูเลย

209

177

386

127

10

บ้านห้วยแก้ว

237

243

480

183

รวม

2,569

2,548

5,117

1,896

 

ที่มา  งานทะเบียน  สำนักทะเบียนอำเภอแม่วาง ;  30  กันยายน  2552

 

 2.1.5  สภาพทางเศรษฐกิจ

                                ราษฎรในพื้นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  และอาชีพอื่นๆ ดังนี้

     (1) อาชีพเกษตรกรรม                 จำนวน               1,153  ครัวเรือน

     (2) อาชีพรับจ้างทั่วไป                 จำนวน                 355         ครัวเรือน

     (3) อาชีพค้าขาย                            จำนวน                  53        ครัวเรือน

     (4) อาชีพอื่น ๆ                             จำนวน                 193         ครัวเรือน

ทั้งนี้มีพื้นที่การเกษตร                        ประมาณ            7,039    ไร่  

 


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th