ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,658
เดือนที่แล้ว
2,481
ปีนี้
1,658
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
54,945
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวอรนุช เรือนแก้ว
นิติกรปฏิบัติการนายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชนนางสาวชนกนันท์ ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคลนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตรนางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการนายพิพัฒน์ เสนคราม
เจ้าพนักงานป้องกันฯนายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำนายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิงนางมินตรา เป๊กศรี
คนงานทั่วไปนางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
คนงานทั่วไปนายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไปนาย ทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไปนาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไปนาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
คนงานทั่วไปนายนิรันดร์ ปันหนัก
คนงานทั่วไปนางสาวกนกวรรณ เทพมะณี
พนักงานจ้างเหมาบริการนายเสกข์ ศรีวิริยะตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิรุฬห์ ศักดิ์ลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวจุฑามาศ ก่ำมูลเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนายอภิรักษ์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอภินันท์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ