ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,667
ปีนี้
30,996
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
84,283
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวอรนุช เรือนแก้ว
นิติกรปฏิบัติการนายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชนนางสาวชนกนันท์ ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคลนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตรนางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการนายพิพัฒน์ เสนคราม
เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวขวัญจิรา หลานหล้า
นักวิชาการสาธารณสุขนายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำนายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิงนางมินตรา เป๊กศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
คนงานทั่วไปนายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไปนายทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไปนาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไปนาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
คนงานทั่วไปนายนิรันดร์ ปันหนัก
คนงานทั่วไปนายวิรุฬห์ ศักดิ์ลอ
คนงานทั่วไป
นายวัชรชัย จั๋นต๊ะ
คนงานทั่วไปนายเสกข์ ศรีวิริยะตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางบุญศรี ไฮคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวจุฑามาศ ก่ำมูลเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวกนกวรรณ เทพมะณี
พนักงานจ้างเหมาบริการนายอภินันท์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการนายอภิรักษ์ แก้วเมืองมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววริศรา ขุมคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางมิถุนา กลอบคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายหม่อ แซ่ลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสวัสด์ โพธิแปง
พนักงานจ้างเหมาบริการ