ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmile

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,094
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
11,234
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,234
ไอพี ของคุณ
3.226.243.10


9 ก.ย. 2562  คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่  เพื่อปฎิรูปการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ ENGLISH   FOR  LISH   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2562

7  กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้ดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ร่วมใจ  ไร้ความรุนแรง  ปี 2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2562

วันที่  27 สิงหาคม 2562 งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. ประชาชน และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง จัดกิจกรรม Big Claning Day บริเวณวัดรังษีสุทธารามและโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนเปา

03 กันยายน 2562

23 ส.ค. 62 กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 ณ วัดบ้านใหม่ปางเติม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำรู้ที่ได้จาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในสังคม

23 สิงหาคม 2562

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม สามสายใย สามวัน Walk Rally ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน

19 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่และทางสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะและตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ถนนสายสันคะยอมน้ำบ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 
09 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะและตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ถนนสายสันคะยอมน้ำบ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 
09 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2562  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนเปาร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมตำบล ให้กับคณะกรรมการฯ และเครื่อข่าย ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และศึกษาดูงานการดำเนินศูนย์ยุติธรรมชึมชนตำบลบ้านกลาง

25 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน LPA  ชุดที่ ที่ 17 ประจำปี2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศพด.อบต.ดอนเปา

18 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน LPA  ชุดที่ ที่ 17 ประจำปี2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศพด.อบต.ดอนเปา

18 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หย่อมบ้านท่าธาร  บ้านสันปูเลย  หมู่ที่  9 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

08 มิถุนายน 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ที่และทางสาธารณะประโยชน์ ณ.วัดดอยหยุด หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง

31 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2562 ศพด.อบต.ดอนเปา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ศพด.อบต.ดอนเปาได้รับทุนโครงการ English for kids งบประมาณ 50,000 บาท เด็กๆได้มีโอกาสเรียนกับครูต่างชาติด้วยนะ

17 พฤษภาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  และครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมแบบบรูณาการกิจกรรม 6 หลักที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

10 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ ได้จัดทำ กิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของศพด.อบต.ดอนเปา ณ สถานคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่เด็กนักเรียน

08 มีนาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (31 รายการ)