ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmile

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
615
เดือนที่แล้ว
581
ปีนี้
1,295
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,295
ไอพี ของคุณ
52.23.234.7


โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  และครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมแบบบรูณาการกิจกรรม 6 หลักที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

10 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ ได้จัดทำ กิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของศพด.อบต.ดอนเปา ณ สถานคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่เด็กนักเรียน

08 มีนาคม 2562

กองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชานในตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓,๒๔ กุมภาพันธ์และ วันที่ ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบลดอนเปา และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากสารเสพติด

04 มีนาคม 2562

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ ได้จัดทำ กิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของศพด.อบต.ดอนเปา ณ สถานคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่เด็กนักเรียน

08 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศพด.อบต.ดอนเปา

12 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กองการศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.ดอนเปา ณ วัดแม่วางอุโบสถเหล่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
24 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
2.เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัยในการทิ้งขยะ 
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางสาวสุพรรณศิริ สมนา นักพัฒนาชุมชนฯ นางสาวอรนุช เรือนแก้วและนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง นักวิชาการเกษตรฯ

23 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าน้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

22 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

28 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สภาและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งวิทยากรให้ความรู้คือ นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

23 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้อบรมเชิงปฎิบัติการการคัดแยกขยะ ลดภาระสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้เด็กและยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ
๒.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่
๓.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางสาวสุพรรณศิริ สมนา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายณัฐนภชัช ปัญญาฟอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และวิทยาการจากชุมชน

 
22 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา ได้จัดทำโครงการการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้วิธีการป้องกันลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถรับ-ส่งนักเรียน เด็กนักเรียนมีทักษะในการขอความช่วยเหลือ เช่นกดแตรสัญญาณในรถ การเปิดประตูรถหรือกระจกรถ กรณีที่ติดในรถ รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารู้วิธีการช่วยเหลือเด็กที่ประสบเหตุในเบื้องต้นก่อนนำส่งสถานพยาบาล ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณพิพัฒน์ เสนคราม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พร้อมทีมงานท่าน

24 สิงหาคม 2561

วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้เข้าประกวดคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองการศึกษาฯ ได้ส่งนางสุมาลี ปัญญา ตำแหน่งครู เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาเข้าประกวดในครั้งนี้
ซึ่งผลการคัดเลือกนางสุมาลี ปัญญา ตำแหน่งครู ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิทยา อุปนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
10 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 กองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมทั้งมีความเข้าใจแนวทางการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น ซึ่งวิทยากรบรรยายอบรมในครั้งนี้คือนางสาวกนกวรรณ พรมยศ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สภาเด็กและเยาวชน

04 สิงหาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)