ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



TAX Smile

QRCodeTAXsmile

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,886
เดือนที่แล้ว
2,825
ปีนี้
7,020
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,020
ไอพี ของคุณ
18.209.104.7


คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน LPA  ชุดที่ ที่ 17 ประจำปี2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศพด.อบต.ดอนเปา

18 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน LPA  ชุดที่ ที่ 17 ประจำปี2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศพด.อบต.ดอนเปา

18 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หย่อมบ้านท่าธาร  บ้านสันปูเลย  หมู่ที่  9 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

08 มิถุนายน 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ที่และทางสาธารณะประโยชน์ ณ.วัดดอยหยุด หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง

31 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2562 ศพด.อบต.ดอนเปา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ศพด.อบต.ดอนเปาได้รับทุนโครงการ English for kids งบประมาณ 50,000 บาท เด็กๆได้มีโอกาสเรียนกับครูต่างชาติด้วยนะ

17 พฤษภาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  และครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมแบบบรูณาการกิจกรรม 6 หลักที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

10 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ ได้จัดทำ กิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของศพด.อบต.ดอนเปา ณ สถานคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่เด็กนักเรียน

08 มีนาคม 2562

กองการศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชานในตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓,๒๔ กุมภาพันธ์และ วันที่ ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในตำบลดอนเปา และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากสารเสพติด

04 มีนาคม 2562

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองการศึกษาฯ ได้จัดทำ กิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของศพด.อบต.ดอนเปา ณ สถานคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่เด็กนักเรียน

08 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศพด.อบต.ดอนเปา

12 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กองการศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.ดอนเปา ณ วัดแม่วางอุโบสถเหล่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
24 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
2.เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัยในการทิ้งขยะ 
3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางสาวสุพรรณศิริ สมนา นักพัฒนาชุมชนฯ นางสาวอรนุช เรือนแก้วและนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง นักวิชาการเกษตรฯ

23 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าน้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

22 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

28 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สภาและเยาวชนตำบลดอนเปา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งวิทยากรให้ความรู้คือ นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

23 กันยายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)