องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2560 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2560 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................
 ดูทั้งหมด
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก...
28 มิถุนายน 2560 เวลา 16:27:35 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 0 คน
 
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.ดอนเปา...
22 มิถุนายน 2560 เวลา 11:57:22 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 3 คน
 
ตรวจรับงานจ้าง ถนนหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน...
22 มิถุนายน 2560 เวลา 11:34:45 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 3 คน
 
บริหารจัดการขยะในชุมชน...
13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:47:37 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 13 คน
 
รับมอบไฟส่องสว่างประจำรถกู้ชีพดอนเปา...
13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:43:07 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 10 คน
 ดูทั้งหมด
 
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์...
22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:09:18 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 4 คน
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขยายผิวจราจร ม.8 บ้านริมขาน...
22 มิถุนายน 2560 เวลา 09:43:21 น.
โดย กองช่าง  อ่าน 3 คน
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ม.7...
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:17:14 น.
โดย กองช่าง  อ่าน 9 คน
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 บ้านป่าติ้ว...
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:40:58 น.
โดย กองช่าง  อ่าน 13 คน
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพัฒนาศูนย์เด็ก ม.2...
9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51:15 น.
โดย กองช่าง  อ่าน 26 คน
 ดูทั้งหมด
 
วัดดอยสัพพัญญู...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:47:43 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 99 คน
 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 115 คน
 
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว...
0 00 543 เวลา  น.
โดย admin  อ่าน 537 คน
 ดูทั้งหมด
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:37 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 16 คน
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:58 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 17 คน
 
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:24:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 18 คน
 
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:21 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 18 คน
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:45 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 14 คน
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตราลายคราม...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:02:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 14 คน
 ดูทั้งหมด
 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 10 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 9 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 12 คน
 หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 12 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 14 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 9 คน
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 11 คน
 แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 11 คน
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 7 คน
 แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) งปม.2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 13 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 9 คน
 ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 12 คน
 ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 9 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 139 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 21 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 21 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 12 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 47 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 76 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 221 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 411 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 53 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 47 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 226 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 341 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 355 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 441 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 367 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   โดย งานจัดเก็บรายได้  อ่าน 42 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 55 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 146 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 308 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 373 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 334 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 sdfsdfs sdfsdfs เมื่อ 21-05-2560 16:05:25 ตอบ 0 คน
 fdgdggf ftffgtfd เมื่อ 21-05-2560 15:22:44 ตอบ 0 คน
 รับสมัคร ป.โท ป.โท เมื่อ 28-03-2560 14:36:48 ตอบ 0 คน
 ขอเชิญร่วมงานจุลกฐิน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียง วรภัทร มุนินคำ เมื่อ 07-11-2555 14:03:02 ตอบ 0 คน
 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com d เมื่อ 25-11-2554 12:24:45 ตอบ 0 คน
 ตำแหน่งงานว่าง เกรียงไกร เมื่อ 20-12-2552 18:08:12 ตอบ 1 คน
 สอบถามตำแหน่งว่าง น้ำหวาน เมื่อ 15-09-2552 19:57:38 ตอบ 1 คน
 
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th