เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3
เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1
ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)
ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3
ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ