:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 ธ.ค. 65
2 แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ-คนพิการ (ย้ายออก)  26 ธ.ค. 65
3 แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ - คนพิการ (ย้ายเข้า) 26 ธ.ค. 65
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26 ธ.ค. 65
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 ธ.ค. 65
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 ธ.ค. 65
7 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) 26 ธ.ค. 65
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 26 ธ.ค. 65
9 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26 ธ.ค. 65
10 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 26 ธ.ค. 65
11 หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ 26 ธ.ค. 65