องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 เพิ่มข้อมูล
วันที่บันทึก หัวข้อ แก้ไข ลบ
14-11-2560 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง (ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา) คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
14-11-2560 ประกาศตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายห้วยแก้ว-เฝ้าไร่ คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
26-10-2560 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ม.1 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
17-10-2560 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ม.6 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
29-09-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ที่ทำการอบต.ดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
29-09-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส่ ม.1 บ้านทุ่งศาลา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
19-07-2560 รับสมัคร คนงานขับรถยนต์ คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-06-2560 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-06-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขยายผิวจราจร ม.8 บ้านริมขาน คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
12-06-2560 ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี งบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
12-06-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ม.7 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
18-05-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 บ้านป่าติ้ว คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
09-05-2560 ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพัฒนาศูนย์เด็ก ม.2 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
15-05-2559 เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
12-05-2559 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2559 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
12-05-2559 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
25-04-2559 เกียรติบัตรองค์กรและตำบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุระดับอำเภอ คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
25-04-2559 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
25-04-2559 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-04-2559 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-04-2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
19-03-2559 "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)" คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
04-03-2559 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
27-10-2558 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
20-10-2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
18-09-2558 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
18-09-2558 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
29-07-2558 การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
07-07-2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
06-07-2558 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
8
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
2,240
เดือนที่แล้ว
2,769
ปีนี้
7,756
ปีที่แล้ว
15,728


Your IP Address : 54.236.246.85
Server Time is : 2019-03-25
12:45:05am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th