องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 เพิ่มข้อมูล
วันที่บันทึก หัวข้อ แก้ไข ลบ
25-04-2559 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-04-2559 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-04-2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
19-03-2559 "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2016)" คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
04-03-2559 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
27-10-2558 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
20-10-2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
18-09-2558 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
18-09-2558 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
29-07-2558 การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
07-07-2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
06-07-2558 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
22-06-2558 ประชาสัมพันธ์การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
14-05-2558 แผนผังขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อลบข้อมูล
หน้า : 1 | 2 | 3

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
20
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,277
เดือนที่แล้ว
2,440
ปีนี้
8,720
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.224.247.42
Server Time is : 2018-10-16
02:42:04am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th