ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                              Welcome to website of Donpao Subdistrict Aministrative Organization , Maewang District , Chiangmai province

               Update website on : 30 September 2009

เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

       

   
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 6.5 กิโลเมตร
     ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลดอนเปาขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ
     วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน
     ประกาศในราชกิจจากนุเบกษา คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี้
 

            หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา

            หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง

            หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง(บางส่วน)

            หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว(บางส่วน)

            หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม

            หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์

            หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน

            หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย

             หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว

 
     ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง    

            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางิทศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108

     (เชียงใหม่-ฮอด) เป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 111,178 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และ
     บางส่วนเป็นภูเขา ได้แก่พื้นที่ของหมู่ที่ 6,7,9 และ 10 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
 
ทิศทาง เขตติดต่อ เขตอำเภอ
ทิศเหนือ
ตำบลน้ำบ่อหลวง
อำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้
ตำบลบ้านกาด
อำเภอแม่วาง
ทิศตะวันออก
ตำบลทุ่งสะโตก
อำเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันตก
ตำบลบ้านกาด
อำเภอแม่วาง
   
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

           การคมนาคม / ขนส่ง

 

           เส้นทางคมนาคมที่ผ่านตำบลดอนเปามีเส้นทาง ดังนี้

           ถนนสายสันป่าตอง-บ้านกาด

   

           ถนนสายบ้านกาด-เฝ้าไร่

   
     

     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 1,754 ครัวเรือน

 

           - ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(สาขาสันป่าตอง) จำนวน 1,722 ครัวเรือน

           - ใช้กระแสไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 32 ครัวเรือน

              พื้นที่ที่ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ 11,795 ตารางกิโลเมตร ในเขต

          รับผิดชอบของตำบลดอนเปาจำนวน 111,178 ตารางกิโลเมตร

       

     การประปา

     จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 1,254 ครัวเรือน

             - น้ำประปาที่ผลิตประมาณ 100,000 ลบ.ม/วัน

 

             - ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ 80,000 ลบ.ม/วัน

 

             - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 8 แห่ง

 

             - แหล่งน้ำดิบสำรอง 16 แห่ง

 

     การสื่อสารและโทรคมนาคม

            - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 16 เลขหมาย

 

            - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 165 เลขหมาย

 

            - จำนวนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 847 เลขหมาย

 

            - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครองคลุมร้อยละ 80

 
       

            ด้านเศรษฐกิจ

   

            โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร

            ราษฎรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดนอเปา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นจำนวน 1,153

            ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 7,039 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ หอมหัวใหญ่ ลำไย ข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบ

            อาชีพรับจ้างทั่วไปจำนวน 355 ครัวเรือน ค้าขาย 53 ครัวเรือน และอาชีพอื่น ๆ อีก 193 ครัวเรือน

            รายได้เฉลี่ยตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2551 เท่ากับ 23,500 บาทต่อคนต่อปี

 

            ด้านเกษตรกรรม

            จากข้อมูลการใช้ดินเพื่อการเกษตรของตำบลดอนเปาปี 2551 พบว่า มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรทั้งสิ้น 7,039 ไร่ ประกอบด้วย

            - พืชนา 3,450 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.00

 

            - พืชสวน 2,645 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.00

 

            - พืชไร่ 944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.00

 
   

            สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 
            แหล่งน้ำ  

 

หนอง บึง พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
1. หนองวัดสันมหาพน
หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว
20,000 ลบ.ม
2. ห้วยเนียม
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
8,000 ลบ.ม
3. อ่างสหกรณ์เกษตร
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
10,000 ลบ.ม
4. ห้วยบง 1
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
64,000 ลบ.ม
5. ห้วยบง 2
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
80,000 ลบ.ม
6. อ่างปลาหมอ
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
32,000 ลบ.ม
7. อ่างใหม่สวรรค์ใต้
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
96,000 ลบ.ม
8. หนองบัว
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
11,250 ลบ.ม
9. หนองแม่ศรี
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
11,250 ลบ.ม
10. หนองบัวสด
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
150 ลบ.ม
   

            คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 13 แห่งได้แก่ (ระบุชื่อ)

คลอง ลำธาร ห้วย พื้นที่หมู่บ้าน คลอง ลำธาร ห้วย พื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
1. ห้วยผึ้ง
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
8. ห้วยบ่าเคาะ
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
2. ห้วยเนียม 1
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
9. ห้วยเขาะ
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
3. ห้วยเนียม 2
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
10. ห้วยยาว
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
4. ห้วยป่าบุ่ม
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
11. ห้วยโป่ง
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
5. ห้วยป่าเม็ง
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
12. ห้วยแม่ลานคำ
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
6. ห้วยปางซ่าน
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
13. ห้วยคอแห้ง
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
7. ห้วยไม้ยาง
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
 

 

            การระบายน้ำ

            - พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด

            - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 10 วันป ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน

            - เครื่องสูบน้ำ

 

            ขยะ

            - ปริมาณขยะ 600-800 กิโลกรัม/วัน

            - ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 600-800 กิโลกรัม/วัน

   

            - ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 600-800 กิโลกรัม/วัน

   

            - กำจัดขยะโดยวิธี หมักทำปุ๋ยชีวภาพ

   
     

            การพาณิชยกรรม / การบริการ

   

            1. สถานประกาอบการค้าด้านพาณิชยกรรม

                       ก. สถานีบริการน้ำมัน 7 แห่ง

                       ข. ร้านค้าทั่วไป 28 แห่ง

            ด้านสังคม

            มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลดอนเปา จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 1,558 ครัวเรือน มีประชากร

            5,116 คน แยกเป็นชาย 2,529 หญิง 2,587 คน

            (ที่มา : งานทะเบียน สำนักงานทะเบียน อำเภอแม่วาง : ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

   

          ศาสนา

 

            1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร                 วัด                 จำนวน        13        แห่ง

            2. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร                โบสถ์คริสต์    จำนวน        3          แห่ง

   

 

สังกัด ท้องถิ่น สปช. สช. กรมสามัญฯ กรมศาสนา รวม
ระดับก่อนประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0
1. จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
-
-
-
-
3
2. จำนวนห้องเรียน
3
-
-
-
-
3
3. จำนวนนักเรียน
96
-
-
-
-
96
4. จำนวนครู อาจารย์
4
-
-
-
-
4

            หมายเหตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมสังกัดกรมพัฒนาชุมชน

สังกัด ท้องถิ่น สปช. สช. กรมสามัญฯ กรมศาสนา รวม
1. จำนวนโรงเรียนระดับอนุบาล
-

3

-
-
-
3
2. จำนวนห้องเรียน
-
3
-
-
-
3
3. จำนวนนักเรียน
-
68
-
-
-
68
4. จำนวนครู อาจารย์
-
5
-
-
-
5
ระดับประถมศึกษา
0
0
0
0
0
0
1. จำนวนโรงเรียน
-
4
-
-
-
4
2. จำนวนห้องเรียน
-
38
-
-
-
38
3. จำนวนักเรียน
-
594
-
-
-
594
4. จำนวนครู อาจารย์
-
45
-
-
-
45
ระดับมัธยมศึกษา
0
0
0
0
0
0
1. จำนวนโรงเรียน
-
1
-
-
-
1
2. จำนวนห้องเรียน
-
3
-
-
-
3
3. จำนวนนักเรียน
-
31
-
-
-
31
4. จำนวนครู อาจารย์
-
3
-
-
-
3
 

                        จากสภาพทางการศึกษาที่กล่าวมามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริการส่วนตำบลดอนเปา

            จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้รับการถ่ายโอนด้านงบประมาณอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน

            สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดนอเปาได้รับการถ่ายโอนภารกิจดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

            ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการบริหาร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูและมาตรฐานดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

            เล็กในทุกด้าน

 

            กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน

                       1. สนามกีฬาเอนกประสงค์        จำนวน 6 แห่ง

                       2. สนามฟุตบอล                       จำนวน 2 แห่ง

                       3. สนามบาสเก็ตบอล                 จำนวน 1 แห่ง

                       4. สนามตระกร้อ                       จำนวน 1 แห่ง

                       5. สนามเด็กเล่น                         จำนวน 3 แห่ง

                       6. สวนสาธารณะ                       จำนวน - แห่ง

   
 
       
สาธารณสุข  

            มีสถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านทุ่งศาลา และสถานีอนามัยดอนเปา มีอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสิ้น

ตำบลดอนเปา 107 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยดังนี้
 
สถานีอนามัย บ้านทุ่งศาลา บ้านดอนเปา รวม
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
1
1
2
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-
1
1
นักวิชาการสาธารณสุข
2
1
3
พยาบาลวิชาชีพ
-
2
2
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
-
1
1
ลูกจ้างทั่วคราว
1
2
3
รวมทั้งสิ้น
   
12

 

            -  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานีอนามัย(จำนวนต่อปี)

1800 คน/ปี

 

            -  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารักบารรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข คือ

 

                       1. อุบัติเหตุ 68 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 17,100 บาท

                       2. สาเหตุอื่น 2,200 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้นว 17,000 บาท

            -  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

                       1. มะเร็งทุกชนิด

                       2. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

                       3. โรคหัวใจ

 

                       4. อุบัติเหตุ

                       5. การฆ่าตัวตาย

 

 

            การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       - สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค - 31 ธ.ค ) 2 ครั้ง

                       - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา

                         พืชสวน 10 ไร่

     รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ) ถ่ายโอน

                       - คันที่ 1 จุน้ำได้ 10,000 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. ราคา บาท

 

            เรือยนต์ดับเพลิง             จำนวน             -             คัน

            เครื่องดับเพิลงชนิดหาบหาม             จำนวน             -             เครื่อง

            พนักงานดับเพลิงชนิดหาบหาม             จำนวน             -             คน

            อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             จำนวน             78             คน

            การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา             จำนวน             -             คน

       
 
 
 
 
 
 
Google
 
 
   Check your email click...
 
  ลิ้งหน่วยงานต่าง ๆ
 
เทศบาล/อบต.ในอำเภอแม่วาง
       ประวัติข้อมูลทั่วไป
       โครงสร้างการบริหาร
       อำนาจหน้าที่
 
      คณะผู้บริหาร
       สภาตำบล
       ส่วนสำนักปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา
 
      วิสัยทัศน์การพัฒนา
       แผนยุทธศาสตร์
      แผนพัฒนาสามป
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
       งบการเงิน
       การจัดซื้อจัดจ้าง
       งบประมาณรายจ่ายประจำป
 

       ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวกิจกรรม
       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง       

 

       สำนักปลัด
       ส่วนโยธา
       ส่วนการคลัง
       ส่วนการศึกษา

 

       คุยกับนายก อบต.
       รายงานประชุมสภา
       รายงานประชุมผู้บริหาร

 
       รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
       รับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
 
       ข้อบัญญัติ อบต.
       รวมพรบ./กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง