องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................
 ดูทั้งหมด
 
อำเภอเคลื่อนที่ ...
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:05:16 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 20 คน
 
รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561...
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:03:58 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 24 คน
 
รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561...
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:06:31 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 24 คน
 
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ่อ...
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:40:15 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 19 คน
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561...
19 มกราคม 2561 เวลา 16:14:04 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 31 คน
 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน...
19 มกราคม 2561 เวลา 16:04:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 31 คน
 ดูทั้งหมด
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน ม.10 ...
16 มีนาคม 2561 เวลา 15:07:12 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 1 คน
 
เชิญชวนการยื่นเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ...
9 มีนาคม 2561 เวลา 16:36:04 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 13 คน
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง...
25 มกราคม 2561 เวลา 08:57:57 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 28 คน
 
ถนนชำรุด โปรดใช้เส้นทางระมัดระวัง ...
15 มกราคม 2561 เวลา 08:14:59 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 30 คน
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ...
12 มกราคม 2561 เวลา 15:58:28 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 38 คน
 ดูทั้งหมด
 
วัดดอยสัพพัญญู...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:47:43 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 429 คน
 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 281 คน
 
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว...
0 00 543 เวลา  น.
โดย admin  อ่าน 756 คน
 ดูทั้งหมด
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:37 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 108 คน
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:58 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 131 คน
 
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:24:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 142 คน
 
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:21 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 133 คน
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:45 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 194 คน
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตราลายคราม...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:02:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 120 คน
 ดูทั้งหมด
 แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 27 คน
 แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 44 คน
 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 141 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 88 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 82 คน
 หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 88 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 117 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 71 คน
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 114 คน
 แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 74 คน
 ดูทั้งหมด
 เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 21 คน
 เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 10 คน
 ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 16 คน
 ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 17 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 38 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 30 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 23 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 26 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 31 คน
 ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 30 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 243 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 83 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 119 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 119 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 95 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 118 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 156 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 317 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 517 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 139 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 125 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 315 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 446 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 471 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 567 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 486 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   โดย งานจัดเก็บรายได้  อ่าน 124 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 133 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 263 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 427 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 491 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 436 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 sdfsdfs sdfsdfs เมื่อ 21-05-2560 16:05:25 ตอบ 0 คน
 fdgdggf ftffgtfd เมื่อ 21-05-2560 15:22:44 ตอบ 0 คน
 รับสมัคร ป.โท ป.โท เมื่อ 28-03-2560 14:36:48 ตอบ 0 คน
 ขอเชิญร่วมงานจุลกฐิน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียง วรภัทร มุนินคำ เมื่อ 07-11-2555 14:03:02 ตอบ 0 คน
 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com d เมื่อ 25-11-2554 12:24:45 ตอบ 0 คน
 ตำแหน่งงานว่าง เกรียงไกร เมื่อ 20-12-2552 18:08:12 ตอบ 1 คน
 สอบถามตำแหน่งว่าง น้ำหวาน เมื่อ 15-09-2552 19:57:38 ตอบ 1 คน
 
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th